Facebook

Прикачени документи

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2023-2024 година
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023-2024 година
Правилник БУВОТ
Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024 година
Годишен план за дейността на училището за учебната 2023-2024 година
Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2023-2024 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023-2024 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
План към стратегия за развитие на ОУ
Стратегия за развитие на ОУ "Васил Левски" за периода 2023-2028 година
Училищен учебен план на 7 клас за учебната 2023/2024 година
Училищен учебен план на 6 клас за учебната 2023/2024 година
Училищен учебен план на 5 клас за учебната 2023/2024 година
Училищен учебен план на 4 клас за учебната 2023/2024 година
Училищен учебен план на 3 клас за учебната 2023/2024 година
Училищен учебен план на 2 клас за учебната 2023/2024 година
Училищен учебен план на 1 клас за учебната 2023/2024 година
Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година
Индикативен списък на услуги предоставени от училище